คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ทั้งทางวิชาการพระพุทธศาสนา  วิชาชีพ  ทักษะชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรม  ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามแนวพระพุทธศาสนา

  • เลขที่ 174 หมู่ 3 ถ.วารีราชเดช ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
  • โทร.0-4575-6859 โทรสาร.0-4575-6860
  • อีเมล์ : krusomdee2505@hotmail.co.th

ฟอร์มติดต่อ