พระมหาจิรายุทธ ปโยโค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค ปธ.6, ศน. …

ดร.สุวิมล สมไชย

ภาษาไทย,การบริหารการศึกษา

กศ.ป.(ภาษาไทย),ศน.ม.(การบริหาร …

ดร.สมดี สาลี

Partner, Technical Director

น.บ.(กฏหมาย),ศน.ม.(การบริหารกา …

นายนพรัตน์ คำนนท์

Project Manager

ศน.บ.(การสอนภาษาไทย)

ดร.นพพร นวลงาม

Graphic Designer

ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน. …

อาจารย์พีระพงษ์ แสนสิ่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปธ.3,ศน.บ.(ภาษาไทย) ศน.ม.(การบ …