พระมหาจิรายุทธ ปโยโค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค ปธ.6, ศน. …