DSC_59301

คณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญา :  การศึกษา  คือ  การพัฒนาบุคคล

วิสัยทัศน์ :

คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาในสังคม

พันธกิจ :

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ทั้งทางวิชาการพระพุทธศาสนา  วิชาชีพ  ทักษะชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรม  ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามแนวพระพุทธศาสนา

ประเด็นกลยุทธ์ :

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  จึงกำหนดประเด็นกลยุทธ์  ดังนี้

๑.  จัดการศึกษา  ส่งเสริม  และพัฒนาวิชาการ  เพื่อให้การผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษย์เป็นที่ยอมรับของสังคม  มุ่งความเป็นเลิศในระดับประเทศ  และประชาคมอาเซียน

๒.  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  การพัฒนาภูมิปัญญา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  ให้มีความสามารถแข่งขัน  และการเผยแผ่ในระดับชาติและอาเซียน

๓.  กระจายการให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล  องค์กร  และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได้

๔.  การอนุรักษ์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานให้มั่นคง

๕.  จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามแนวพระพุทธศาสนาและความเป็นสากลพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพ

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  มีภารกิจหลัก  ดังนี้

๑.  การผลิตบัณฑิต  ผลิตบัณฑิตสาขาด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

๒.  การวิจัย  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการศึกษา  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.  การบริการวิชาการแก่สังคม  ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป

๔.  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  และจัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามแนวพระพุทธศาสนาและสากล  พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :

๑.  มีระบบการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง  ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และกลุ่มประเทศอาเซียน

๒.  มีทีมบุคลากรที่เข้มแข็ง  พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๓.  มีหลักสูตรที่เข้มแข็ง  สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย  และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดทั้งมีการเผยแผ่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่สากล

๕.  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  และพัฒนาสังคมตลอดจนประเทศ

๖.  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๗.  ดำเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน